С национална конференция завърши проектът „Домашно насилие - проблемът на цял един род!”

Снимка: ЦНПО Разград
Снимка: ЦНПО Разград

С национална конференция завърши проектът „Домашно насилие - проблемът на цял един род!”, който Сдружение „Център на НПО в Разград” реализира през 2016г., съобщиха от Центъра.

 Участниците в конференцията „10 години не спираме да противодействаме на домашното насилие” са приели заключителна декларация с конкретни предложения за промени в законодателството, подкрепа за жертвите на домашно насилие, помощ за извършителите на домашно насилие, активно въвличане на обществеността.

Според участниците в конференцията няколко са основните послания. Те считат, че е  необходимо да се въвличат активно местните и образователните власти, както и здравните специалисти;  да се обръща специално внимание на тясното сътрудничество с отговорните професионалисти от компетентните органи и да се предлага периодично обучение;  засилване на взаимодействието между институциите при изпълнение на мерките за превъзпитание на извършителите на домашно насилие;  пилотно прилагане на програма за диалог между жертви и извършители;  развитие на социалната инфраструктура за подкрепа на жертви и извършители на домашно насилие;  да продължи ускорено развитието на социален капитал и на експертен потенциал за превенция на домашното насилие.

Конференцията беше поредно доказателство за конструктивно сътрудничество между съда, прокуратурата, полицейските служби, областна администрация, социални служби, местните власти, образователни институции, медии и неправителствения сектор, посочват още от ЦНПО в Разград.

Представените три доклада и интересните дискусии с участието на повече от 70 професионалисти са показали голямо разнообразие и високо качество на предоставяни услуги за жертви и извършители на домашно насилие, много добро взаимодействие между институциите, които прилагат Закона за защита от домашно насилие в област Разград.

Ключов момент в работата на конференцията е била възможността участниците да споделят добри практики и констатирани трудности при оказване подкрепа по Закона за защита от домашно насилие.

Все още, 12 години след приемане на Закона за защита от домашното насилие (март 2005г.), социалните служби нямат задължение да водят регистър на пострадалите, извършителите, децата-жертви. Воденето на регистър ще систематизира и обобщи информация по проблема, като се увеличат възможностите за превенция, споделят експертите.

Според тях практика е семейни лекари и центрове за спешна помощ да отказват издаване на документ, който да удостовери констатираните увреждания или следи от насилие, независимо, че разпоредбите на ЗЗДН регламентират, че всеки лекар е длъжен по искане на жертва на домашно насилие да издаде документ.

 Образователните институции (учители и директори на училища и детски градини) не са обучени да разпознават и да реагират при случай на домашно насилие. Децата са уязвима група, на която институциите трябва да отделят специално внимание и да работят в посока превенция, смятат още експертите.

Конференцията показа за пореден път, че в област Разград чувствителността по темата за домашното насилие е висока - това предполага създаване и прилагане на нови модели за ефективна работа, отбелязват от Центъра на НПО в Разград.

През декември 2011г. Центърът стана инициатор за подписване на Местен механизъм за прилагане на Закона за защита от домашното насилие в област Разград. Местният механизъм има няколко предимства: използва се добрата нормативна основа за създаване и развитие на подходящи социални услуги; съществува засилено сътрудничество между институциите; направени са сериозни инвестиции в социален капитал; улеснени са процедурите на взаимодействие и координация; увеличен е административният капацитет - издадени са наръчници и доклади, улеснени са процедурите на взаимодействие и координация.

През месец февруари 2016г. ангажираните с проблема на домашното насилие институции се обединяват, в Областен съвет по превенция на домашното насилие в област Разград към областния управител.

 

Коментари